Betta rubra & Macropodus opercularis "Nanjing" abzugeben